به “خداوند” اعتماد کنیم...

به “خداوند” اعتماد کنیم...

زغالهای خاموش را،
کنار زغالهای روشن میگذارند تا روشن شود…
همنشینی اثر دارد.
ما هم اگر کنار کسانی بشینیم،
که روشنند و نورانیت و حرارتی دارند،
ما هم نورانیت و حرارتی میگیریم…
ماهم مثل زغال خاموشیم.اماخوشحالیم ازاینکه درکناردوستان بارانى هستیم.
راننده ماشینی در دل شب راه رو گم کرد و بعد از مدتی، ناگهان ماشینش خاموش شد…همون جا شروع کرد به شکایت از خدا، که خدایا پس تو داری اون بالا چیکار میکنی؟ چون خسته بود، خوابش برد و وقتی صبح از خواب بلند شد از شکایت دیشبش خیلی شرمنده شد، چون ماشینش دقیقا نزدیک یک پرتگاه خطرناک خاموش شده بود!

همه ی ما امکان به خطا رفتن رو داریم. پس اگر جایی، دیدید که کارتون پیش نمیره، شکایت نکنید!! شاید اگر جلوتر برید، به صلاح شما نباشه و خدا داره این جوری راه خطر رو میبنده!!

به ” خداوند” اعتماد کنیم.