۳ جمله از حضرت علّامه حسن زاده آملی

? ۳ جمله از حضرت علّامه حسن زاده آملی :

۱⃣? توبه ، چرک و آلودگى قلب را برطرف کند.

? هنگامى که توبه کننده به درد و دوا آگاه شد ، از گناهانش خارج شود ، چون روزى که از مادر تولّد یافته است.

============

۲⃣? بدان که معرفت نفس ، نردبان معرفت خداست.

? هر کس نفس خود را بشناسد ، خداى خود را شناخته است.

====== ======

۳⃣? در تعریف فلسفه گفته اند :

? «فلسفه معرفت انسان ، از خویش است».

?♻️?♻️?♻️?

به جای اینکه عابد باشی عبد باش …

علامه حسن زاده آملی:

ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ” ﻋـﺎﺑـﺪ” ﺑﺎﺷﯽ،
” ﻋـَﺒﺪ” ﺑـﺎﺵ !
ﺷـﯿﻄﺎﻥ ﻫﻢ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ۶۰۰۰ ﺳـﺎﻝ ﻋﺒـﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩ،
ﻋـﺎﺑـﺪ ﺷﺪ، ﺍﻣﺎ
“ﻋـَﺒـﺪ ” ﻧـﺸﺪ …
ﺗــﺎ ﻋـَﺒـﺪ ﻧـﺸﻮﯼ، ﻋﺒﺎﺩﺗﺖ ﺳـﻮﺩﯼ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧـﺪﺍﺭﺩ؛
ﻋـَﺒﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ:
ﺑﺒـﯿﻦ ﺧﺪﺍﯾﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﺧـﻮﺍﻫﺪ، ﻧﻪ ﺩﻟﺖ…