این متن طلاست …

??این متن طلاست??

شمع به کبریت گفت:
از تو میترسم تو قاتل من هستی…
کبریت گفت:
از من نترس…
از ریسمانی بترس که در دل خود جای دادی!!!!!

?عامل نابودی انسان ها تفکرات منفی خودشان است نه عوامل بیرونی..