حضرت علّامه استاد شهید مرتضی مطهّری …

♻️?♻️?♻️?♻️?♻️

? حضرت علّامه استاد شهید مرتضی مطهّری :

?از نظر اسلام رابطه ی انسان و جهان از نوع رابطه ی زندانی و چاه و در چاه افتاده نیست ، بلکه از نوع

۱⃣? رابطه ی کشاورز است با مزرعه

۲⃣? اسب دونده با میدان مسابقه

۳⃣? سوداگر با بازار تجارت

۴⃣? عابد با معبد است.

? دنیا از نظر اسلام محلّ تربیّت انسان و جایگاه تکامل اوست.

?????????????

انسان از عمل خودش واقعا به نوعی تغذیه می کند.

? حضرت علّامه شهید مرتضی مطهّری :

✅ انسان از عمل خودش واقعا به نوعی تغذیه می کند.

? یعنی حرف زدن برای انسان نوعی چیز خوردن است.

? گوش کردن نوعی دیگر چیز خوردن است.

? نگاه کردن نوع دیگر چیز خوردن است.

? فکر کردن نوع دیگر چیز خوردن است.

?? تمام این ها غذا می شود ، ولی نه غذای جسمانی ، غذای غیر جسمانی برای روح انسان