کلام علماء و بزرگان

? اخلاق بد هم مثل میکروب های آبله است که مسری می باشند.

? مثلاً تکبّر ، خودش یک بیماری مسری است.

? گاهی انسان با متکبّر معاشرت می کند ، متکبر می شود ، همان طوری که اگر با شخص آبله ای هم غذا شود ، آبله می گیرد.

⛔️ با غافل هم که انسان می نشیند ، غافل می شود ،

? کسی که غیبت می کند ، اگر انسان با او معاشرت کرد ، اهل غیبت می شود.