خطا از من است،میدانم…

خطا از من است،میدانم…
ازمن که سالهاست گفته ام «ایاک نعبد»
اما به دیگران هم دلسپرده ام
از من که سالهاست گفته ام«ایاک نستعین»
اما به دیگران هم تکیه کرده ام
الهی العفو

⬅️ کانال رفاقت با خدا 👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/BozIpzvWMQxnulN0ptT9HA

کافى است که امروز خودت حسابرس خود باشى …

???
?
?
?تمثیلات?
اعمال
کتاب اعمالشان را آوردند
برای بعضی
دخلی پر از خوبی
و بعضی هم ازبدی

دیر یا زود
برای ما راهم میآورد

مراقب باشیم
کتاب و حسابمان را ازچه پرمیکنیم
اِقْرَأْ کِتٰابَکَ کَفىٰ بِنَفْسِکَ اَلْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیباً ﴿۱۴﴾
(«نامه ات را بخوان؛ کافى است که امروز خودت حسابرس خود باشى.» (۱۴) اسرا)
?
⬅️ کانال رفاقت با خدا ???
https://telegram.me/joinchat/BozIpzvWMQxnulN0ptT9HA

هر چه در دنیا اتفاق می افتد …

???
?
?
?قران و زندگی?
#تمثیلات قرآنی
#انتخاب
هر چه در دنیا اتفاق می افتد، یا ما را بیدار می کند و یا به خواب فرو می برد.

ما هستیم که انتخاب می کنیم خوابمان ببرد یا بیدار شویم….
(…ِ إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ یُغَیِّرُ مٰا بِقَوْمٍ حَتّٰى یُغَیِّرُوا مٰا بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذٰا أَرٰادَ اَللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلاٰ مَرَدَّ لَهُ وَ مٰا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وٰالٍ ﴿۱۱﴾رعد)

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺨﺼﻴّﺖ ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ …

#یک_آیه_یک_درس

?ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺨﺼﻴّﺖ ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ

?ﻭﻣﻘﺎﻡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﺎﻟﺎ ﻣﻰ ﺑﺮﺩ

?ﻛﻪ ﻣﻰ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

⚜ﺗﻮ ﻳﺎﺩ ﻣﻦ ﺑﺎﺵ، ﺗﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻳﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ

«ﺍﺫﻛﺮﻭﻧﻰ ﺍﺫﻛﺮﻛﻢ»

#بقره ۱۵۲

خواص سوره یس

? خواص سوره یس
ﺍﺯ ﺭﺳﻮﻝ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺷﺪﻩ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺭﻩ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺭﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﺎﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

? ﺩﺭ ﺭﻭﺍﯾﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ: ﺳﻮﺭﻩ «ﯾﺲ» ﺩﺭ ﺗﻮﺭﺍﺕ «ﻣﻌﻤّﻪ: ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪﻩ» ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﭼﻮﻥ ﺧﯿﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﺁﺧﺮﺕ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻝ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻼ‌ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﺁﺧﺮﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺩﻭﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
?ﻭ ﻧﯿﺰ «ﻗﺎﺿﯿﻪ: ﺩﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺁﻭﺭﻧﺪﻩ» ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﻗﺎﺭﯼ ﺧﻮﺩ، ﻫﺮ ﺑﺪﯼ ﺭﺍ ﺩﻓﻊ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﻭﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﺁﻥ ﺳﻮﺭﻩ ﭘﺎﺩﺍﺷﯽ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﺣﺞ ﺩﺍﺭﺩ. ﻭ ﮔﻮﺵ ﺳﭙﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﺁﻥ، ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﺎ ﺛﻮﺍﺏ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﯾﻨﺎﺭ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺧﺪﺍﺳﺖ.
?دﺭ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺭﻩ ﺍﺯ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ: ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳﻮﺭﻩ «ﯾﺲ» ﺭﺍ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻩ ﺑﺎﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ
?ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳﻮﺭﻩ «ﯾﺲ» ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺿﺎﯼ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﻭ ﺍﺟﺮﯼ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ۱۲ ﺧﺘﻢ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﯾﺾ ﺩﺭ ﺷﺮﻑ ﻣﺮﮔﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺭﻩ ۱۰ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺻﻒ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺒﺾ ﺭﻭﺣﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﮔﺰﺍﺭﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﻓﻨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ

⬅️ کانال رفاقت با خدا ???
https://telegram.me/joinchat/BozIpzvWMQxnulN0ptT9HA

ببین چه تحویل میگیرد …

? #پیامک های آسمانی ?

?ببین چه تحویل میگیرد بندگانش را خداوند مهربان؛ کافیست کمی بندگی کنی تا خودِ خدا از آسمان ها، سلام و درود ارسال کند محضر مبارکت? «سَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ»?[نمل/۵۹]

⬅️ کانال رفاقت با خدا ???
https://telegram.me/joinchat/BozIpzvWMQxnulN0ptT9HA

پیامک های آسمانی

???????

? #پیامک های آسمانی ?
?این پیامبری که دستورات و مرامش را سالهاست بایگانی کرده ایم وپشت گوش انداخته ایم،از ازل قرارمان با خدا این بود که از جانمان عزیز ترباشد اوامرش! پس چه شد؟! کو ولایتمداری؟! ??«النَّبِیُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ»?[احزاب/۶]