از نفس حساب نکشیم،نسبتی با اهل بیت نداریم!

photo_2016-01-28_19-45-27

?تاجرموفق،کسی است که لحظه ای حساب سرمایه اش رادارد!
⌛️ماتاکنون چقدرمحاسبه کرده ایم تجارت عمرمان را؟!
⚠️از نفس حساب نکشیم،نسبتی بااهل بیت نداریم!
⏰قبل خواب محاسبه کنیم روزمان را؛
? @refaghatbakhoda ?